Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư Đà Nẵng

Trong một thế giới hiện đại, sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi các quốc gia phải mở rộng thị trường, phát triển kinh tế . Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế, việc “mở cửa” đón nhận những nhà đầu tư từ nước ngoài được chú trọng khuyến khích. Nhà đầu tư nước ngoài khi tiến hành “rót vốn” vào thị trường Việt Nam phải thực hiện những thủ tục hành chính theo Luật đầu tư 2020.

Tuy nhiên, việc thực hiện những thủ tục này có thể không dễ dàng với những nhà đầu tư nước ngoài không am hiểu pháp luật Việt Nam. Trong bài viết này, Luật sư Giỏi Đà Nẵng sẽ hướng dẫn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Mục lục ẩn

1. Những trường hợp cần phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo Điều 37 Luật đầu tư 2020

1.1 Những nhà đầu tư hoặc tổ chức kinh tế sau khi thực hiện những dự án đầu tư tại Việt Nam bắt buộc phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

i. Nhà đầu tư nước ngoài;

ii. Tổ chức kinh tế đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế, đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tố chức kinh tế nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nước ngài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

1.2 Nếu không thuộc các trường hợp trên thì dự án đầu tư không đăng ký đầu tư với cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, nhà đầu tư của những dự án sau có nhu cầu đăng ký đầu tư vẫn có thể được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thực hiện đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đâu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC không thuộc các trường hợp phải đăng ký đầu tư ở trên.

Đối với dự án bắt buộc phải được chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư trước khi đăng ký đầu tư.

Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư Đà Nẵng

2. Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

 • Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

2.1 Cơ quan đăng ký có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 01 bồ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền theo các trường hợp dưới đây

i. Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

ii. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

2.2 Thời gian thực hiện thủ tục

Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện xin chấp thuận chủ trương đầu tư

3.1 Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a. Cơ quan đăng ký có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 04 bồ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền theo các trường hợp dưới đây

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; dự án đầu tư được thực hiện đồng thời ở cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế; dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế
 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

b. Thời gian thực hiện thủ tục

Thời gian thực hiện thủ tục khoảng 40 ngày làm việc:

 • Thời gian thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư: 35 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ

3.2 Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc quyền quyết định của Thủ tướng chính phủ

a. Cơ quan đăng ký có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 08 bồ hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

b. Thời gian thực hiện thủ tục

i. Thời gian thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư: khoảng 60 ngày làm việc

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến nội dung thẩm định
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

ii. Thời gian thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3.3 Thủ tục xin Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội

a. Cơ quan đăng ký có thẩm quyền

Nhà đầu tư nộp 20 bộ hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

b. Thời gian thực hiện thủ tục

i. Thời gian thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư: khoảng 6 tháng

 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.
 • Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung thẩm định để trình Chính phủ.
 • Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ lập và gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.
 • Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương.

ii. Thời gian thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là một số quy định pháp luật và một số vấn đề quan trọng mà các nhà đầu tư cần nắm được khi đăng ký đầu tư. Trong thực tế, do quy trình xử lý thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký đầu tư khá phức tạp nên có thể làm tốn nhiều thời gian, công sức của các nhà đầu tư

Do đó, các nhà đầu tư cần nắm rõ các quy định pháp luật và tốt nhất nên có sự tư vấn của Luật sư chuyên sâu về lĩnh vực đăng ký đầu tư để đảm bảo vụ việc được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng và đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

Chân thành cảm ơn Quý vị đã dành thời gian đọc bài viết của Chúng tôi. Chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. 

Trân trọng. 

Liên hệ ngay với Luật sư Giỏi Đà Nẵng qua:

Facebook: https://www.facebook.com/luatsugioidanang

Hotline: 0931 992 221

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0931 992 221